ZWROT

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych. 

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Na dostarczenie zwrotu jest kolejne 14 dni kalendarzowych.

Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź elektronicznego formularza zwrotu dostępnego po zalogowaniu na konto.

Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 

Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

Verna Sp. z o.o.
Al. Prymasa 1000-lecia 46/304
01-242 Warszawa

Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. W przypadku zwrotu całego zamówienia sprzedawca zwróci również koszty dostarczenia produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru.

Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania. Zwrot powinien zawierać także wypełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Zwrot należności odbywa się na kartę kredytową lub przelewem na konto bankowe podane na formularzu zwrotu. Zwroty wykonywane są w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.

WYMIANA

Wymiana zakupionego towaru jest możliwa wyłącznie poprzez skorzystanie z procedury ZWROTU i złożenia oraz opłacenia nowego, niezależnego zamówienia.

REKLAMACJA

Zasady reklamacji Produktów kupionych przez Konsumenta do dnia 31 grudnia 2022 roku.

1. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, Verna ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za produkt (art. 556 i następne Kodeksu cywilnego).

2. W razie stwierdzenia wady Produktu Klient, o którym mowa w ust. 1 może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Verna niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

b) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Verna jest zobowiązana wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego.

Zasady reklamacji Produktów kupionych przez Konsumenta od dnia 1 stycznia 2023 roku.

1. Jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z zawartą Umową Sprzedaży Verna ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach Konsumenta i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta dotyczących niezgodności towaru z umową (art. 43a i następne Ustawy o Prawach Konsumenta).

2. W razie niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, Klient, o którym mowa w ust. 1 powyżej może żądać naprawy Produktu lub wymiany. Jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Verny, Verna może:

    a) wymienić Produkty, gdy Klient żądał naprawy, lub

    b) naprawić Produkt, gdy Klient żądał wymiany.

Jeśli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Verny, Verna może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, a Klient może zgłosić żądanie wskazane w ust. 4 poniżej. Dla oceny ‘nadmierności kosztów’ bierze się pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.

Dopiero gdy to okaże się niemożliwe, Klient będzie miał prawo domagać się obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Verna Sp. z o.o., Al. Prymasa 1000-lecia 46/304, 01-242 Warszawa a w przypadku reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę również przy użyciu formularza kontaktowego. 

Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, dołączając do niego formularz reklamacyjny. 

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.